Rammelt jouw dossier?

Toen je nog studeerde deed je alles volgens het boekje. Toen ging je werken in de praktijk. In de praktijk ging het wel degelijk anders dan op de opleiding…De opbouw en systematiek van het consult veranderde langzaam. Je neemt nog wel de medische anamnese af, maar niet altijd de sociale. Je geeft wel advies, maar misschien niet altijd volgens motivational interviewing.

Je hebt niet altijd in kaart wat de zorgwensen zijn. Je kent je cliënt wel goed, maar weet eigenlijk niet of hij al je adviezen opvolgt.  Soms mis je essentiële informatie voor het maken van een risico-analyse, heb je het totale plaatje niet voor ogen en rammelt je dossier hier en daar. Met een gestructureerde uitgebreide anamnese ontvang je ook belangrijke informatie over ondervoeding, eetstoornissen en stressfactoren.

 

Het heb ik alles wel genoteerd gevoel…

Herken je dat, het is lastig om dossiers goed op orde te houden, maar wel uiterst noodzakelijk. Met een goede dossiervorming beperk je het risico op medische fouten, over-en onderbehandelen en sta je veel sterker bij een meningsverschil.

De verplichte en geadviseerde onderdelen van een compleet patiënten dossier vind je onderaan deze blog. Als je daar geen eenvoudige methode voor bedenkt lukt het eenvoudig niet om je dossier in de gestelde tijd op orde te hebben.

Waarom voldoet jouw dossier niet aan de eisen:

 • Het is vaak te omslachtig om dingen te noteren
 • Doordat het consult wel gestructureerd is, maar onvoldoende, valt er informatie weg
 • Door tijdsdruk noteer je niet altijd alles wat je hebt onderzocht, maar wel de afwijking.
 • Vaak wordt hetgeen met de client is besproken is en de reactie van de cliënt onvoldoende genoteerd.
 • Informatie wordt alleen mondeling meegegeven waardoor client onvoldoende geinformeerd is om een besluit te nemen
 • Het zorgplan is niet concreet

 

Door de SOEP methode te gebruiken houd je overzicht in je dossier.

Door het gestructureerd doorlopen van het consult heb je alle informatie om je client optimaal te behandelen omdat je weet wat:

 • de wensen zijn van je client
 • de (medische) tandheelkundige mogelijkheden
 • de mogelijkheden van de client zijn (op basis van zijn lichamelijke en psychische gesteldheid)

Wat is SOEP ook alweer:

S (staat voor SUBJECTIEF) In het eerste onderdeel noteer je de gevoelens en waarnemingen van de client. Dit zijn antwoorden op vragen als:

Welke klachten heeft u (met de Informed-App vraagt u ook eenvoudig naar klachten die een risico voor het gebit vormen, maar waar de client niet bewust van is)?

 • Wat wilt u bereiken?
 • Hoe ervaart u …….
 • Hoe voelt u zich?

O (staat voor OBJECTIEF

 • Dit zijn de objectief waarneembare resultaten die de zorgverlener ziet tijdens het Periodiek Mond Onderzoek (PMO).

E (staat voor EVALUATIE)

 • Tijdens de evaluatie duidt de zorgverlener de klachten en symptomen en stelt hij of zij een (differentiaal) diagnose. Hier evalueert hij ook de eerdere behandeling en noteert deze eventuele complicaties

P (staat voor PLAN)

In het plan staat beschreven wat de behandelmogelijkheden zijn en tot welke behandeling in samenspraak met de client is besloten. Dit behelst zowel het zorgplan als de zorgdoelen met korte termijndoelen zoals:

 • Welke onderzoeken er gepland worden
 • Naar wie de client verwezen wordt
 • Welke behandelingen er mogelijk zijn (informeren)
 • Welke actie wordt genomen: Uitleg geven, geruststellen, afwachten, behandelen

 

Waarom werken met S.O.E.P.

 • Het zorgplan en doelmatigheid wordt concreet door met de S.O.E.P. notatie te werken.
 • U voldoet met uw dossier direct aan de richtlijnen rondom de verslaglegging in het cliëntendossier.
 • U hoeft niets meer achteraf te documenteren, minder kans op fouten
 • Voor mede zorgverleners is de systematische opbouw ontzettend gemakkelijk te lezen. Er is gelijk duidelijk welke kant je met de behandeling opgaat
 • Bij het delen van het Informed-App SOEP verslag met de cliënt ontstaat er een grotere behandel compliance. De cliënt de verbanden ziet tussen zijn gedrag en de planning van de behandeling. Zijn eigen aandeel word duidelijker.
 • Wilt u direct uw zaken op orde hebben? Schaf dan een Informed-app aan en leer het verschil in transparant werken!

De verplichte en geadviseerde onderdelen van het dossier

 1. NAW-gegevens van de patiënt.
 2. Burgerservicenummer van de patiënt.
 3. Geboortedatum van de patiënt.
 4. Huisarts van de patiënt en andere relevante zorgverleners.
 5. Consult gegevens
 6. Welke zorgverlener de prestatie heeft geleverd / AGB-code van de declarerend zorgverlener. Postcode van de praktijk van de zorgverlener.
 7. De geleverde prestatie met code.
 8. Het gedeclareerde tarief.
 9. Datum waarop de prestatie is uitgevoerd.
 10. Behandelgegevens
 11. Resultaten van anamnese en onderzoek
 12. Bevindingen van het uitgevoerde extra- en intraorale (basis-) onderzoek.
 13. Röntgenologisch onderzoek: (diagnose, indicatie en de bevindingen).
 14. Systematisch parodontaal onderzoek, bij voorkeur de DPSI.
 15. Diagnose(s), etiologie en wijziging van het risicoprofiel.
 16. Prognose: wordt het zorgdoel gehaald of is bijstelling noodzakelijk
 17. Controletermijn(en) aanpassen aan wijziging van het risicoprofiel en/of zorgdoel.
 18. Is de zelfzorg van de patiënt en/of ondersteuning adequaat of dient dit bijgesteld te worden.
 19. Door de tandarts uitgeschreven recepten.
 20. Gebruikte materialen
 21. Allergische reactie op toegediende of voorgeschreven medicatie.
 22. Gebruikte anesthesie.
 23. Desgevraagd verklaringen van de patiënt m.b.t. in het dossier opgenomen stukken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een second opinion.
 24. Complicaties bij of naar aanleiding van behandelingen.
 25. Waarnemingen en handelingen op basis van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
 26. Het vastleggen en actueel houden van de medische situatie van de patiënt via een gestructureerde medische anamnese vragenlijst
 27. Behandeltoestemming
 28. Informed consent: van de patiënt, – of zijn wettelijk vertegenwoordiger en/of door de patiënt schriftelijk gemachtigde – om een onderzoek te doen of een medische behandeling uit te voeren, besloten op basis van adequate informatie.
 29. (Aanpassingen van) de begroting (in ieder geval > €250,-) en afwijkingen op standaardprijslijst
 30. Standaardprijslijst.
 31. Vastleggen dat toestemming is verleend de behandeling te delegeren aan een bepaalde hulpverlener.
 32. Gegevens in het kader van horizontale en verticale verwijzing.
 33. Maak duidelijk dat iedere behandeling past in het lange termijn behandelplan.
 34. Het beoogde zorgdoel /zorgrichting en eventuele aanpassing daarvan met de reden
 35. Persoonlijke risico’s (medisch en tandheelkundig)
 36. De vastgestelde controletermijnen n.a.v. de risicoanalyses en het zorgdoel.
 37. De te verrichten diagnostiek (soort/planning) om schadelijke processen op te sporen en/of te monitoren
 38. Stand van zaken m.b.t. het behandelplan.

 

 

 

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?