Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
Voeding en Mondgezondheid (onderdeel van Robin Health Ltd)
6 Tinklers Yard NE45 5SB Corbridge Company housenumber: 09291830

Definitie
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

– Cursist: Degene die de intentie heeft om deel te nemen, dan wel gaat deelnemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door of namens de Robin Health LTD – Voeding en Mondgezondheid (hierna te noemen Voeding en Mondgezondheid georganiseerde bij- en nascholingsactiviteit in de vorm van een cursus met contactonderwijs of e-learning.

Algemeen Artikel 1- Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Voeding en Mondgezondheid betreffende de deelname aan bij- en nascholing welke door en namens Voeding en Mondgezondheid wordt georganiseerd. Door Voeding en Mondgezondheid worden geen (leverings)voorwaarden van de cursist aanvaard tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2- Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Voeding en Mondgezondheid en de cursist komt tot stand via het aankopen van een nascholing op de website. De cursist ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding door Voeding en Mondgezondheid een schriftelijke bevestiging van deelname. De inschrijving is definitief zodra deze door Voeding en Mondgezondheid schriftelijk aan de cursist wordt bevestigd. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. De cursist heeft een bedenktijd van 14 werkdagen na de datum van ondertekening van de inschrijving. Binnen 14 werkdagen kan de cursist de aanmelding voor bovenstaande bij- en nascholingsactiviteit met contactonderwijs schriftelijk of per e-mail annuleren. Binnen 14 werkdagen kan de cursist de aanmelding voor een e-learning per e-mail annuleren, indien zij nog niet heeft ingelogd en aan het online lesprogramma is begonnen.

Artikel 3- Informatie over de bij- en nascholing
Vragen over administratie of de inhoud van bij- en nascholing worden binnen 5 werkdagen behandeld. Binnen deze gestelde termijn ontvangt de cursist antwoord of bericht van ontvangst met een indicatie wanneer men een antwoord kan verwachten. Circa vier weken voor aanvang van de bij- en nascholing met contactonderwijs ontvangt de cursist de algemene informatie (aanvangstijden, routebeschrijving, deelnemerslijst, factuur en eventueel cursusmateriaal). Voor e-learning ontvangt de cursist uiterlijk binnen 3 werkdagen de inlogcodes om te starten.

Cursus op aanvraag Artikel 4 – Cursus op aanvraag
Een cursus op aanvraag is een verzoek om bij- en nascholing buiten het reguliere cursusprogramma om. In overleg met de aanvrager wordt de inhoud van de scholing bepaald, wie de docent is, waar en wanneer de scholing plaatsvindt en hoeveel cursisten de scholing zullen gaan volgen. Voeding en Mondgezondheid bepaalt de cursusprijs.
Voeding en Mondgezondheid draagt zorg voor de inschrijving en de organisatie van de scholing. Alle bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn op de cursus op aanvraag van toepassing. Bij annuleren door een cursist gelden dezelfde voorwaarden zoals beschreven in artikel 9 van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Kwaliteitsregistratie Artikel 5- Kwaliteitsregistratie
Voor cursisten die ingeschreven staan in het KwaliteitsRegister (KRM,KRT of STADAP) worden de KRM-punten door Voeding en Mondgezondheid bijgeschreven in de persoonlijke dossiers van PE-online. Indien een cursist niet in het register staat ingeschreven ontvangt deze een digitaal deelnemerscertificaat op aanvraag.

Overtekening Artikel 6- Overtekening
Bij overtekening van een bij- en nascholingsactiviteit wordt men geplaatst op een wachtlijst op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Bij overtekening heeft de cursist voorrang op de volgende bij- en nascholingsactiviteit die gegeven wordt. Wanneer een bij- en nascholingsactiviteit wegens te weinig aanmeldingen komt te vervallen, ontvangt de cursist circa zes weken voor aanvang van de bij- en nascholing bericht. De cursist wordt op de wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende zelfde nascholingsactiviteit en het cursusgeld zal worden gerestitueerd.

Betaling Artikel 7- Wijze van betaling
Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum en op de door Voeding en Mondgezondheid in de factuur aangegeven wijze. Zonder betaling kan de toegang tot de bij- en nascholing worden ontzegd. Voor de e-learning geldt dat de toegangscodes pas worden verstuurd na betaling van de factuur.

Klachten Artikel 8- Klachten
Op klachten die verband houden met door of namens Voeding en Mondgezondheid georganiseerde bij- en/of nascholing is de klachtenregeling Voeding en Mondgezondheid van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar de website van Voeding en Mondgezondheid: http://www.voedingenmondgezondheid.nl. Ingediende klachten of bezwaren schorten een eventuele betalingsverplichting niet op.

Annulering en uitsluiting Artikel 9- Annulering door de cursist
Lid 1: Eéndaagse bij- en nascholing
Onder ééndaagse bij- en nascholing wordt ook verstaan een cursus van 1 dagdeel. Annuleren kan alleen per e-mail.
Voor annulering geldt:
– tot zes weken voor aanvang van de ééndaagse bij- en nascholing wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden minus € 35,- administratiekosten. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering. – vanaf zes weken voor aanvang van de ééndaagse bij- en nascholing brengt Voeding en Mondgezondheid het volledige bedrag voor de deelname aan de bij- en nascholing in rekening. In geval een cursist de bij- en nascholing tussentijds beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de desbetreffende cursist geen recht op terugbetaling. Indien de cursist gelijktijdig met de afmelding voor een plaatsvervanger zorgt, worden er geen kosten in rekening gebracht. De plaatsvervanger dient schriftelijk aan Voeding en Mondgezondheid te bevestigen de plaats in te nemen, waarna Voeding en Mondgezondheid een factuur stuurt naar de plaatsvervanger.

Lid 2: Meerdaagse bij- en nascholing
Onder meerdaagse bij- en nascholing wordt ook verstaan een cursus verdeeld over meerdere niet aaneengesloten dagen of dagdelen. Annuleren kan alleen per e-mail.
– Tot zes weken voor aanvang van meerdaagse bij- en nascholing, wordt bij annulering de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden minus de helft van het cursusgeld. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.
– Vanaf zes weken voor aanvang van de meerdaagse bij- en nascholing brengt Voeding en Mondgezondheid het volledige bedrag voor de deelname aan de bij- en nascholing in rekening. In geval een cursist de bij- en nascholing tussentijds beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de desbetreffende cursist geen recht op terugbetaling. Indien de cursist gelijktijdig met de afmelding voor een plaatsvervanger zorgt, worden er geen kosten in rekening gebracht. De plaatsvervanger dient schriftelijk aan Voeding en Mondgezondheid te bevestigen de plaats in te nemen, waarna Voeding en Mondgezondheid een factuur stuurt naar de plaatsvervanger.

Artikel 10- Annulering door Voeding en Mondgezondheid
Voeding en Mondgezondheid heeft het recht zonder opgave van reden een bij- of nascholing te annuleren in welk geval de cursist recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Voeding en Mondgezondheid betaalde bedrag. Voeding en Mondgezondheid is te allen tijde gerechtigd de datum, de tijden en de locatie van een bij- of nascholing te wijzigen of de docenten en het cursusmateriaal te vervangen zonder dat de cursist daartoe enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Voeding en Mondgezondheid zal de cursist zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld, in welk geval de cursist het recht heeft de bij- of nascholing per e-mail te annuleren. Het cursusgeld wordt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering gerestitueerd en de cursist kan in overleg op de wachtlijst worden geplaatst voor de eerstvolgende bij- of nascholing.

Artikel 11- Uitsluiting Voeding en Mondgezondheid heeft het recht onder opgave van redenen, de cursist voor aanvang van de bij- en nascholing van deelname uit te sluiten, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Voeding en Mondgezondheid betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid Artikel 12- Aansprakelijkheid Voeding en Mondgezondheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd en/of mondelinge aanwijzingen tijdens de bij- en nascholing.

Auteursrecht Artikel 13- Auteursrecht Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door of namens Voeding en Mondgezondheid georganiseerde bij- en nascholing en lesmateriaal berusten uitsluitend bij Voeding en Mondgezondheid.
Alle van of namens Voeding en Mondgezondheid in het kader van de bij- en nascholing verkregen informatie en cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist of zijn organisatie. Het is de cursist niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Vertrouwelijkheid Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Voeding en Mondgezondheid, haar medewerkers en de docenten.

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?