Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voeding & Mondgezondheid en Voedingspiramide

( Robin Health BV)

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder cursist verstaan:
Diegene die zich heeft ingeschreven voor deelname, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een nascholing van Voeding & Mondgezondheid of Voedingspiramide, hierna verder te noemen Robin Health B.V.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Robin Health BV betreffende de deelname aan bij- en nascholing welke door Robin Health BV wordt georganiseerd. Door Robin Health BV worden geen (leverings)voorwaarden van cursisten aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 Inschrijving bij- en nascholing

2.1 De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de cursist via de daartoe geëigende inschrijfprocedure. De cursist ontvangt binnen 3 dagen na ontvangst van de inschrijving en betaling door Robin Health BV een inlogcode voor deelname aan de e-learning.Nadat de cursist een inlogcode heeft ontvangen is de inschrijving definitief.

2.3 Alle bij de inschrijving verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Robin Health BV, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 3 Overtekening

3.1 Bij overtekening van een bij- en/of nascholingsactiviteit, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. Dit is alleen van toepassing op de nascholingen met supervisie bijeenkomsten. De cursist krijgt dan alternatieve data voor de deelname aan de supervisie.

Artikel 4 Cursus op aanvraag

4.1 Een cursus op aanvraag is een verzoek buiten het reguliere cursusprogramma om. In overleg met de aanvrager wordt de inhoud van de scholing bepaald, wie de docent is, waar en wanneer de scholing plaatsvindt en hoeveel cursisten de scholing volgen. Robin Health BV bepaalt de cursusprijs. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn op de cursus op aanvraag van toepassing.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden op de door Robin Health BV in de inschrijvingsprocedure aangegeven wijze. Zonder betaling wordt er geen toegang verleend tot de nascholing.

Artikel 6 Registratie kwaliteitsregister

6.1. De aanwezigheid bij een cursus van een KRM, KRT of KP-geregistreerde cursist, wordt door Robin Health BV automatisch verwerkt in PE-online. Indien een cursist niet is ingeschreven in een van deze registers ontvangt deze een certificaat van deelname na afronding van de cursus.

Artikel 7 Auteursrecht

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Robin Health BV georganiseerde bij- en/of nascholing berusten bij Robin Health BV. Alle van of namens Robin Health BV in het kader van de bij- en/of nascholing verkregen informatie of andere materialen is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist of zijn organisatie. Het is de cursist niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 8 Annulering door cursist

8.1 Indien een cursist de nascholing niet kan afronden binnen het gestelde jaar zal deze de mogelijkheid krijgen om de looptijd te verlengen tegen een bijbetaling:

Artikel 9 Wijziging en annulering door Robin Health BV

9.1 Robin Health BV heeft het recht om zonder opgave van reden een bij- en/of nascholing te annuleren, in welk geval de cursist recht heeft op volledige terugbetaling van het door hem betaalde bedrag.
9.2 Robin Health BV is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden, sprekers, (werk)materiaal en de locatie van een bij- en/of nascholing te wijzigen, zonder dat de cursist daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Robin Health BV zal de cursist zo spoedig mogelijk van enige wijziging zoals hierboven bedoeld, op de hoogte stellen. De cursist heeft dan recht op deelname aan de cursus of het cursusonderdeel op een ander tijdstip.

Artikel 10 klachten en aansprakelijkheid

10.1 Klachten die verband houden met door of namens Robin Health BV georganiseerde bij- en/of nascholing kunnen schriftelijk worden ingediend bij Robin Health BV.
10.2 Robin Health BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door cursisten van de mondelinge aanwijzingen tijdens een bij- en/of nascholingsactiviteit, of daarbij verstrekt schriftelijk materiaal.

Artikel 11 Rechtskeuze

11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
11.2 Ieder geschil met betrekking tot de uitleg van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?